دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

آیا برای دوست داشتن باید دلیل داشت

دوست داشتن دلیل می خواهد یا نه!!

  من یاد گرفته ام ” دوست داشتن دلیل نمی خواهد ولی نمی دانم چرا خیلی ها و حتی خیلی های دیگر، می گویند  برای دوست داشتن هر چیزی  باید دلیلی برای آن آورد اما با این...