آنجیلینا جولی

آنجیلینا جولی سوژه طنز شد

برخی نیز اقدام به مونتاژ تصاویر تمسخر آمیز کردند و پای برهنه آنجلینا جولی را بر روی عکس افرادی همچون بروس لی، جنیفر انستون، الیزابت ملکه بریتانیا، ناپلئون بناپارت و...