آمدن خواستگار

نرم افزارهایی برای پیدا کردن خواستگار

نرم افزارهایی برای پیدا کردن خواستگار شاید باور این نکته کمی عجیب باشد اما این روزها برنامه‌های موبایلی متعددی با مضمون جذب خواستگار طراحی و وارد بازار شده...