یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

آلودگی هوای خوزستان

آلودگی هوای خوزستان ۵۱ برابر حدمجاز!

فرق اساسی این پدیده این بار با دفعات قبل این است که این گرد و غبار از جنوب شرق عربستان آغاز شده و با خاک صحراهای عراق مخلوط شده و وارد هوای خوزستان شده در حالیکه در...

آلودگی هوای خوزستان ۵۱ برابر حدمجاز!

فرق اساسی این پدیده این بار با دفعات قبل این است که این گرد و غبار از جنوب شرق عربستان آغاز شده و با خاک صحراهای عراق مخلوط شده و وارد هوای خوزستان شده در حالیکه در...