آدمخوار آمریکایی

قتل و خوردن هم خانه ی خود

پس از آنکه هفته گذشته موردی از آدمخواری در آمریکا گزارش شد، دیروز نیز فردی در این کشور به جرم قتل و خوردن هم‌خانه خود بازداشت شد....     ...