آتش نشان

خوشگلترین دختر آتش نشان در جهان

خوشگلترین دختر آتش نشان در جهان دختر نروژی که گان نارتن نام دارد بعنوان زیباترین آتش نشان زن در تمام دنیا لقب گرفته است و اسمش حسابی سر زبان ها افتاده و مشهور شده...