جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #
بدون دیدگاه | کد خبر: 144894 |
۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵ | |

پوتین و سگ نژاد آکیتا که از ژاپن هدیه گرفت

در حالی که اعلام شده پوتین سگ نری که از سوی ژاپنی ها برای او فرستاده شده را رد  کرده او ساعاتی قبل در مصاحبه با رسانه های این کشور با سگ آکیتای ماده حضور یافت. به گزارش فرادید، روز گذشته اعلام شد پوتین هدیه سفیر ژاپن در روسیه که یک سگ نر از نژاد […]

مجله اینترنتی ایران استایل

در حالی که اعلام شده پوتین سگ نری که از سوی ژاپنی ها برای او فرستاده شده را رد  کرده او ساعاتی قبل در مصاحبه با رسانه های این کشور با سگ آکیتای ماده حضور یافت.

به گزارش فرادید، روز گذشته اعلام شد پوتین هدیه سفیر ژاپن در روسیه که یک سگ نر از نژاد آکیتا بوده را رد کرده است. هنوز مسکو علت این اقدام را اعلام نکرده است. ” کوایچی هاگوایدا” نماینده ژاپن در روسیه در این خصوص گفت:” متاسفانه ما از همتایان خود شنیده ایم که این هدیه رد شده است و تمام امید ما برای معرفی یک داماد نقش بر آب شد.”

این در حالی است که پوتین پیشتر در سال ۲۰۱۲ یک سگ آکیتای ماده را از طرف ژاپنی ها پذیرفته بود. در همین حال ساعتی قبلی پوتین در دیدار با خبرنگاران ژاپنی در کاخ کرملین با آکیتای ماده حضور یافت.

پوتین و سگ نژاد آکیتا که از ژاپن هدیه گرفت

MOSCOW, RUSSIA – DECEMBER 13, 2016: Russia’s President Vladimir Putin with his Akita dog named Yume before giving an interview to Nippon Television Network Corporation (Nippon TV) and the Yomiuri Shimbun newspaper, at the Moscow Kremlin. Putin is to visit Japan on December 15-16, 2016. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. ۱۳ äåêàáðÿ ۲۰۱۶. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ñ ñîáàêîé ïî êëè÷êå Þìý ïîðîäû àêèòà, ïîäàðåííîé â ۲۰۱۲ ãîäó ãóáåðíàòîðîì ïðåôåêòóðû Àêèòà Íîðèõèñîì Ñàòàêý, ïåðåä íà÷àëîì èíòåðâüþ ÿïîíñêîìó òåëåêàíàëó “Íèïïîí” è ãàçåòå “Èîìèóðè” â ïðåääâåðèè îôèöèàëüíîãî âèçèòà â ßïîíèþ. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

ایران استایل

share share share share share
برچسب ها:
دانلود آهنگ جدید آرشیو »
دانلود اندروید آرشیو »
دانلود نرم افزار آرشیو »
دانلود والپیپر آرشیو »

نظرات بسته است.